Kancelaria Adwokacka

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz podmiotów administracji publicznej – zapewniając ze swojej strony rzetelność, skuteczność, terminowość, poufność oraz kreatywność  w poszukiwaniu nieszablonowych rozwiązań prawnych. Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom możliwie najwyższego poziomu obsługi prawnej.
  Usługi świadczone przez Kancelarię mogą mieć charakter stałej współpracy bądź doraźny w zależności od potrzeb Klienta. 

Adwokat Dorota Duda

Adwokat Dorota Duda –  jest Członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Kielcach. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia prawnicze. Aplikację adwokacką odbyła w Kielcach, zdobywając bogate doświadczenie w dziedzinie prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego. Podczas aplikacji adwokackiej doskonaliła również swoje umiejętności, współpracując z wieloma indywidualnymi kancelariami adwokackimi z obszaru właściwości Świętokrzyskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w sądach powszechnych oraz jednej z kieleckich Kancelarii Notarialnych. Uczestniczka konferencji naukowych, autorka artykułów w zakresie prawa gospodarczego. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego  i podatków. Posiada doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami z zakresu prawa upadłościowego. 
Podczas swojej praktyki miała do czynienia ze sprawami z zakresu wielu dziedzin prawa. Specjalizuje się w sprawach   z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, prawa rodzinnego jak również prawa administracyjnego. Adwokat Dorota Duda świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.Z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki uzyskując tytuł Adwokata.

Zakres Usług

Prawo spadkowe

 • pomoc prawna w zakresie odrzucenia spadku,
 • udzielanie porad prawnych w kwestii odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • pomoc prawna w przedmiocie zbycia spadku,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych,

 

 

 • reprezentowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu, zapisu windykacyjnego i polecenia,
 • reprezentacja w sprawach o ustalenie nieważności testamentu,
 • prowadzenie spraw dotyczących wydziedziczenia.

Prawo Cywilne

 • reprezentowanie w sprawach o zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej, czynów niedozwolonych,
 • reprezentowanie w sprawach o bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę,
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności oraz nabycie własności przez zasiedzenie,
 • reprezentowanie w sprawach o ustanowienie służebności, w tym służebności drogi koniecznej,
 • pomoc prawna w sprawach o naruszenie prawa własności oraz naruszenie posiadania,
 • pomoc prawna w zakresie eksmisji z nieruchomości,
 • pomoc prawna w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

 

Umowy Gospodarcze

 •  sporządzanie projektów umów,  
 • opiniowanie projektów umów, 
 • pomoc przy negocjacji kontraktów handlowych,  
 • pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, hipoteka, zastaw, zastrzeżenie prawa własności),  
 • reprezentacja w sprawach o wykonanie umów.

Prawo lokalowe

 • reprezentowanie w sprawach o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych,
 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • pomoc prawna przy ustanawianiu odrębnej własności lokali.

Prawo spółek i działalności gospodarczej

 • pomoc prawna przy tworzeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń,
 • rejestracja spółek,
 • reprezentowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwał organów,
 • reprezentowanie w postępowaniach w przedmiocie zamówień publicznych.

Prawo karne

 • obronana etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • sporządzani ezażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych,
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • prawo karne skarbowe,
 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • prawo karne wykonawcze,
 • reprezentowanie w sprawach wykonywania kary pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • reprezentowanie w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, zarządzenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, przerwy w karze.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • reprezentacja w sprawach o alimenty,
 • sprawy o rozwód i separację,
 • pomoc prawna w sprawach o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim,
 • reprezentowanie w sprawach o podział majątku wspólnego,
 • prowadzenie postępowań o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich,
 • reprezentowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • prowadzenie spraw o przysposobienie,
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu opieki i kurateli.

Prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych 

 • pomoc w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • obsługa prawna projektów i podmiotów gospodarczych o charakterze deweloperskim.

Prawo administracyjne 

 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej,
 • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i licencji.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie w sprawach pracowniczych przed sądami pracy,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie działalności konkurencyjnej i zachowaniu poufności,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych i porozumień zbiorowych,
 • pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych,
 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców,
 • Pomoc prawna w zakresie spraw emerytalno-rentowych.

Rozwody

 • przygotowywanie pozwów rozwodowych z orzekaniem o winie lub brakiem orzekania o winie,
 • pomoc w pozyskaniu zabezpieczeń alimentów i kontaktów z dzieckiem,
 • pomoc przy ograniczeniu i pozbawianiu władzy rodzicielskiej,
 • prowadzenie spraw rozwodowych klientów przebywających za granicą, bądź których małżonek jest obcokrajowcem,
 • reprezentowanie w sprawach o podział majątku wspólnego.

Inne

 • prawo upadłościowe,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo konsumenckie,
 • prawo energetyczne,
 • prawo transportowe i prawo przewozowe.

Skontaktuj się z nami

tel 886 694 662

adwokat.duda@o2.pl

Ul. ŚCIEGIENNEGO 1A/13 25-033 Kielce